Wednesday, November 23, 2011

- Bệnh Nấc Cụt

Khi không tôi mắc chứng ( Nấc  cụt ) ngày đầu  thì bị sơ sơ , qua ngày thứ 2  bị dày hơn , được trị nhiều cách theo kiểu nhân gian nhưng vẫn  không bớt...


No comments:

Post a Comment