Saturday, November 3, 2012

Lề Lối Cho Cộng Đồng" Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan." Thi-thiên 19:7 Click here to view----->…Trở nên khôn ngoan

No comments:

Post a Comment