Sunday, December 25, 2011

- Tinh Thần Lễ Giáng Sinh


“Nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành.”
(Lu-ca 2:10)

TINH THẦN lễ Giáng sanh phải là một tinh thần khiêm tốn. Đứng ở cạnh bài học cao thượng và thực tiễn về máng cỏ, về cái nôi, và Con Trẻ trứng nước, thì tín đồ nào còn hòng sanh kiêu ngạo được? Tinh thần lễ Giáng sanh là một tinh thần vui mừng. “Nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân.”

Tinh thần lễ Giáng sanh là một tinh thần yêu thương. Ta phải được sự vui mừng bằng cách đem sự vui mừng cho kẻ khác. Trái tim của lễ Giáng sanh chính là Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, đã đến ở giữa chúng ta, và chết thay chúng ta.

Ai chỉ sống cho mình, thì không được phép hưởng sự vui mừng do lễ Giáng sanh. Tình yêu thương luôn luôn hy sinh. Vậy, tinh thần lễ Giáng sanh sẽ kêu gọi chúng ta trước hết vui vẻ và hoàn toàn đầu phục Đức Chúa Trời, rồi sau cũng hớn hở hy sinh mọi sự mình có để tôn vinh Ngài và giúp ích kẻ đồng loại.

Tinh thần lễ Giáng sanh là một tinh thần thờ phượng. Kìa mấy Bác sĩ quì nơi chân Con Trẻ thành Bếtlêhem, và dâng vàng, nhũ hương, một dược cho Ngài! Ta cũng nên làm như vậy.

Tinh thần lễ Giáng sanh cũng là một tinh thần truyền giáo. “Tin Lành” về Đấng Christ Giáng sanh thật là tin tốt cho muôn dân.

No comments:

Post a Comment